torstai 1. lokakuuta 2009

Viranomaiset eivät noudata lakia? - Osa II

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jyrki Kasvin /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 709/2009 vp:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä,
että aselupapäätöksissä noudatetaan
voimassa olevaa ampuma-aselakia?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Esillä olevassa tapauksessa Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut poliisilaitoksen tekemän päätöksen, jolla pistoolin hallussapitolupa oli annettu määräaikaisena. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan, ettei asiassa ole esitetty ampuma-aselain (1/1998) 53 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityistä syytä ampuma-aseen hallussapitoluvan määräaikaisuudelle, minkä vuoksi poliisilaitoksen päätös on kumottava ja asia palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.

Ampuma-aselakia koskevan hallituksen esityksen (HE 183/1997 vp.) 53 §:n 1 momentin yksityiskohtaisten perustelujen mukaan hallussapitolupa olisi pääsääntöisesti annettava toistaiseksi voimassa olevana. Erityisestä syystä hallussapitoluvan voisi kuitenkin antaa määräaikaisena. Tämä voisi olla perusteltua muun ohella silloin, kun kyseessä on luvansaajan ensimmäinen ampuma-ase.

Helsingin hallinto-oikeus on todennut päätöksen perusteluissa, ettei sisäasiainministeriön ohjeen mainitseminen ole laissa tarkoitettu erityinen syy. Hallinto-oikeus ei siis päätöksessään ole ottanut kantaa siihen, ovatko ne syyt, jotka ovat olleet ohjeen antamisen perusteena, laissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Kysymyksessä viitatusta hallinto-oikeuden päätöksestä ei siten ilmene hallinto-oikeuden kantaa siihen, onko sisäasiainministeriön 29 päivänä syyskuuta 2008 antama ohje ampuma-aselain 53 §:n vastainen lupien määräaikaisuutta koskevalta osaltaan.

Vaasan hallinto-oikeus on puolestaan 26.6.2009 antanut ratkaisun, jossa se on vahvistanut poliisilaitoksen päätöksen, jolla lupa oli annettu määräaikaisena. Kysymys ei ollut luvanhakijan ensimmäisestä käsiaseesta. Päätöksen perusteluissa on todettu hakemuksen kohteena olleen itselataavalla kertatulella toimivan pistoolin olevan tehokas ja tulivoimainen, minkä vuoksi sen yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuva riski on otettava huomioon.

Vaasan hallinto-oikeus on 16.9.2009 antanut kaksi uutta käsiaseluvan määräaikaisuutta koskevaa ratkaisua, jotka vastaavat edellä mainittua Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisua. Sisäasiainministeriö selvittää parhaillaan, onko edellä mainittujen päätösten johdosta tai muista syistä johtuvia tarpeita muuttaa annettuja ohjeita tai antaa lisäohjeistusta.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2009
Sisäasiainministeri Anne Holmlund

**********************************

On erittäin epätodennäköistä, että SM tulee koskaan myöntämään olleensa väärässä suoltaessaan poliisihallintoon lainvastaisia ohjeita tai ylipäätään vakavasti harkitsisi lain noudattamista? Ministeri Anne Holmlundin vastineen viimeinen kappale tarkoittanee käytänössä sitä, että AAHY:n hallintoneuvos Jouni Laiho ja lainsäädäntöneuvos Mika Lehtonen ovat parhaillaan selvittämässä minkälaisilla ohjeen tarkennuksien korjauksilla ja lisäohjeiden lisäohjeilla lain kiertämistä voidaan jatkaa. Ainahan asian käsittelemistä voidaan myös lykätä ja toivoa, että surkea aselakiesitys läpimennessään vaimentaa kyselijät ja vie samalla pohjan kaikilta kanteluilta sekä valituksilta. Luultavimmin kuitenkin poliisiylijohtaja Mikko Paateron pöydälle ilmestyy lähipäivinä jälleen uusi "kiertokirje" allekirjoitettavaksi ja toimitettavaksi poliisin lupahallintoon? Näin nokkelasti nämä "demokraattorimme" jälleen edistävät byrokratiaa ja heikentävät aseturvallisuutta. Mistä näitä poliitikkoja ja virkamiehiä oikein tulee?

Ampuma-aselain noudattaminen aselupapäätöksissa - kysymysteksti kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Ei kommentteja: