tiistai 2. elokuuta 2011

Kritiikkiä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveyden huollon ammattihenkilöstön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetuissa lausunnoissa

Lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annetuissa viranomaislausunnoissa on esitetty runsasta kritiikkiä kohdistuen mm. perusoikeuksilla suojattuun kansalaisten yksityisyyden suojaan, ilmoituksen perustelemattomuuteen ja siitä aiheutuvaan oikeusturvan puuttumiseen, lain ja asetuksen väliseen hierarkkiseen ristiriitaan, sekä siihen että aselaista puuttuu valtuutus säätää joistain säädetyistä asioista asetuksella. Järjestöjen lausumissa on näiden lisäksi kiinnitetty huomiota myös siihen, että asetus on ristiriidassa EU:n asedirektiivin kanssa. Huonoa lainvalmistelua kuvaavat varsin hyvin myös nyt kyseisestä asiasta annetut lausunnot.

Lääkäriliitto toteaa lausunnossaan että asetuksen 2 § 2. momentti jättäisi ilmoituksen käytännön toteutuksen terveydenhuollon toimintayksikköjen päätettäväksi ja pitää tarpeellisena määritellä asia tarkemmin. Lääkäriliiton mielestä asetusluonnos ei enemmälti erittele ilmoitusoikeuden ja velvollisuuden käsitteitä, jotka molemmat ovat yksityisyydensuojaan puuttumista. Yksityisyyden suoja on turvattu perustuslain 10 §:ssä.

Tehy ry:n näkemyksen mukaan lääkärin ilmoitusvelvollisuus ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeus on kuvattu asetusluonnoksessa riittämättömästi ja se jää käytännön toteutuksen osalta liian tulkinnanvaraiseksi. Tehy ry ilmaisee kantanaan myös että ilmoitukset tulisi tehdä ilman että ilmoituksen kohteena oleva saa tietää kuka ilmoituksen on tehnyt. Tämä valitettavasti rikkoo ilmoituksen kohteena olevan perusoikeuksia, sekä kansalaisten yhdenvertaista potilas- ja oikeusturvaa.

Oikeusministeriön mukaan asetuksen 2 §:n 1 momentissa oleva ehdotus siitä milloin henkilön voidaan katsoa perustellusta syystä olevan sopimaton esimerkiksi pitämään hallussaan ampuma-asetta, muodostuisi ikään kuin määrittelyksi sille mitä lain käsite "sopimaton" tarkoittaa ja näinollen oikeusministeriö toteaa tämän olevan lain ja asetuksen välisten hierarkkisten suhteiden näkökulmasta epäasianmukaista, koska tällä valtuutettaisiin asetuksenantaja määrittelemään lain soveltamisen kannalta merkityksellisiä lain käsitteitä (ks. Pevl 39/2005 vp, myös PeVL 27/2010 vp). Lisäksi OM ilmaisee että lain 114 §:ä ei sisällä valtuutta säätää asiasta asetuksella ja vaatii kyseistä kohtaa poistettavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää että asetuksen 2 § valmistellaan uudelleen siten, että lakiin perustuvaa lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta ei laajenneta eikä myöskään supisteta asetukseen otettavalla määrittelyllä.

Lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan Aselaki.infon lausunnot sivulta, osoitteesta www.aselaki.info

Ei kommentteja: