keskiviikko 26. elokuuta 2009

Alan järjestöt yhteisellä asialla

Ohessa 19 eri ampuma-, metsästys-, asekeräily- ja reserviläisharrastusjärjestön allekirjoittama yhteinen lehdistötiedote koskien Eduskunnan käsittelyssä olevaa Ampuma-aselaista annettua Hallituksen esitystä 106/2009. Viimeisimmät asiaa koskevat tiedotteet on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi.

*****************************************************
Vain toimiva aselaki luo turvallisuutta

Pitääkö ilmakiväärin omistamiseksi olla määräaikainen lupa, kuulua ampumaseuraan ja sallia kotietsinnät? Järjestöt vaativat esityksen uudelleenvalmistelua.


Turvallinen ja monipuolinen ampumaharrastus on osa suomalaista vapaa-ajan kulttuuria samalla tavoin kuin veneily, mökkeily ja retkeily. Ampumaharrastukseen kuuluu myös erittäin suosittuja kilpaurheilulajeja, joissa Suomeen on saatu kansainvälistä menestystä. Ampumatoimintaa harrastaa noin 670 000 tavallista suomalaista. Kun mukaan lasketaan ilma-aseet, on harrastajia yli miljoona.

Viranomaisten ohella ampumaharrastuksen asiantuntijajärjestöt työskentelevät voimakkaasti etsien keinoja aseturvallisuuden lisäämiseksi. Järjestöt haluavat, että vastuullinen, turvallinen ja monipuolinen harrastus säilyy elävänä osana suomalaista kulttuuria myös tulevaisuudessa. Tähän tähtää niin vapaaehtoinen kansalaistoiminta seuroissa, kuin rakentava ja luottamuksellinen yhteistyö viranomaisten kanssa. Edellytyksenä on toimiva ampuma-aselaki, joka mahdollistaa sekä nuorten että varttuneempien harrastajien turvallisen ja vastuuntuntoisen ampumaharrastuksen ja -urheilun.

Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamiseksi (HE 106/2009) ei tue edellä mainittuja tavoitteita. Erittäin lyhyellä aikataululla valmisteltu lakiesitys sisältää merkittäviä ongelmakohtia. Käsityksemme mukaan monet ehdotuksen kohdat rikkovat olennaisella tavalla suomalaisen demokratian peruspilareita: perustuslakia, yleistä laillisuusperiaatetta sekä oikeuskäsitystä.

Suomalaisten ja kansainvälisten kokemusten mukaan laillisiin harrastajiin kohdistuvilla ampuma-aselain muutoksilla ei ole pystytty vaikuttamaan rikollisuuteen. Lakiesityksen oleelliset muutosehdotukset ovat jo voimassa poliisiviranomaista sitovien ohjeiden muodossa, eikä niillä ole havaittu turvallisuutta parantavaa vaikutusta. Toimimattomien ohjeiden saattaminen lain tasolle ei paranna turvallisuutta.

Lakiesitysten ongelmakohdat vältetään kiinteällä yhteistyöllä ja kaikkien yhteistyötahojen kuulemisella, kuten tehtiin voimassaolevan ampuma-aselain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1998. Nyt järjestöjen asiantuntemusta ei huomioitu. Vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämiseen ei ole annettu aikaa, vaikka viranomaisten toimesta on tuotu selkeästi esille, ettei ampuma-aselain kiristämisellä voida vaikuttaa koulusurmien tyyppisiin tragedioihin. Hallituksen esityksen vaikutusten arviointi on lisäksi tehty erittäin puutteellisesti.

Useat lakiesityksen kohdat on määritelty epämääräisesti. Lakiesityksen mukaan melkein mikä tahansa kodin putkenpätkä voisi olla aseen osa ja miljoona mökki-ilmakivääriä tulisivat luvanvaraisiksi. Muita merkittäviä ongelmia ovat muun muassa yksityisen omaisuuden ja yksityisyyden suojan murtaminen sekä yhdistykseen kuulumisen pakollisuus.

EU:n ampuma-asedirektiivin pienten teknisten muutosten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä pitää ampuma-aselakia muuttaa vuoden 2010 aikana. Voimassa oleva ampuma-aselaki toteuttaa EU:n ampuma-asedirektiivin vaatimukset mallikelpoisesti, ja aseen omistus Suomessa on yksi tarkimmin säädeltyä koko EU:n alueella.

Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamiseksi (HE 106/2009) on tehty kiireellä ja sisältää merkittäviä lainsäädännöllisiä ongelmia. Allekirjoittaneet järjestöt vaativat, että esitetyistä ampuma-aselain muutosten vaikutuksista yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tehdään kattava selvitys sekä selvitetään samalla vaihtoehtoiset ratkaisut ja hallituksen esitys valmistellaan näiden perusteella uudelleen.

Allekirjoittaneet:
Asealan Elinkeinonharjoittajat - www.aselaki.info/AAE
Asehistorian Liitto - www.asehistorianliitto.fi
Asekauppiaiden Liitto - www.asekauppiaat.fi
Aseseppien yhdistys - www.seula.net/asesepat
Classic Old Western Society - www.cows.fi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys - www.mpky.fi
Metsästäjäin Keskusjärjestö - www.riista.fi
NRA Kansallinen Kivääriyhdistys - www.nra.fi
Reserviläisurheiluliitto - www.resul.fi
Suomen Ampumahiihtoliitto – www.biathlon.fi
Suomen Ampumaurheiluliitto – www.ampumaurheiluliitto.fi
Suomen Asehistoriallinen Seura - www.suomenasehistoriallinenseura.fi
Suomen Ilma-Aseharrastajat - www.sihry.fi
Suomen Jousimetsästäjäin Liitto - www.jousimetsastys.fi
Suomen Metsästysyhdistys - smy.sporttisaitti.com
Suomen Metsästäjäliitto - www.metsastajaliitto.fi
Suomen Reserviupseeriliitto - www.rul.fi
Svenska Reservofficersklubb - www.hsrk.fi
Vantaan Reserviläiset - www.vantaanreservilaiset.fi

Lisätietoja asiasta antavat:
Arto Pulkki – Reserviläisurheiluliitto (RESUL)
p. 040 512 1215 s-posti: arto.pulkki(ät)hrup.fi
Jukka Sassi – Asehistorian Liitto
p. 040 089 8634 s-posti: puheenjohtaja(ät)asehistorianliitto.fi
Sauli Härkönen – Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ)
p. 050 505 5635 s-posti: sauli.harkonen(ät)riista.fi

*****************************************************

Är det rimligt att begränsa de medborgerliga grundrättigheterna med haltande
hänvisningar till den allmänna ordningen och säkerheten?


Bara en fungerande lag ökar den allmänna säkerheten

Finland har en lång tradition av mångsidig jakt‐ och skyttehobby. Finland har också nått
några av sina största idrottsliga framgångar i modern tid inom just sportskytte (bland
annat Olympiskt guld i damernas lerduveskytte). Skytte i olika former idkas av över 670
000 vanliga finländare, och räknar man till luftvapenskyttarna ökar antalet till över en
miljon.

Idrotts‐ och intresseorganisationerna inom jakt‐ och sportskytte i Finland arbetar
väldigt aktivt för att upprätthålla och öka vapensäkerheten inom skyttet. Till detta
arbete hör både hanteringsutbildning, men också aktivt arbete för att befrämja säkra
attityder och förhållningssätt hos skyttarna. Organisationerna vill trygga denna säkra,
ansvarsfulla och mångsidiga hobby som en del av det levande kulturarvet också i
framtiden. Det är detta som såväl frivilligt medborgararbete inom föreningar, som
konstruktivt samarbete med myndigheterna strävar till. En grundförutsättning för detta
är en välfungerande skjutvapenlag, en lag som ger möjlighet för både yngre och nya
skyttar som för lite mognare eller längre komna utövare att fortsätta med skyttehobby
och –idrott på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Den finska regeringens proposition till ny vapenlag (RP 106/2009, källa:
http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2009/20090109.pdf) stöder inte dessa ändamål,
utan innehåller ett antal betydelsefulla problemområden. Propositionen har förberetts
med mycket kort tidtabell och helt utan expertråd. Enligt de undertecknades
uppfattning strider propositionen på flera ställen mot den finska demokratins
grundpelare; Finlands grundlag, den allmänna laglighetsprincipen samt
rättsuppfattningen.

Både lokala och internationella erfarenheter visar att begränsande lagstiftning som
riktar sig endast mot de laglydiga utövarna inte har något inverkan på brottsligheten.
Det bör vidare noteras, att de många utav de föreslagna ändringarna redan är praxis hos
de finska polismyndigheterna, tackvare tvingande tillämpningsdirektiv från
inrikesministeriet, och att dessa inte har lett till någon som helst påvisad förbättrad
säkerhet. Att dessa icke fungerande direktiv blir lag kommer inte heller att öka den
allmänna ordningen och säkerheten.

Regeringens proposition till ny vapenlag innehåller diffusa definitioner. Bland annat
definitionen av vad som är ett skjutvapen är så bred att t.ex. samtliga luftvapen,
oberoende av funktionssätt och kaliber, skulle ses som ett skjutvapen. Vidare skulle
propositionen ge polisen rätt att göra s.k. kontrollbesök hos licensinnehavare, detta helt
utan misstanke om brott. Detta uppfattar de undertecknade som kränkning av rätten till
personlig integritet och hemfrid och heder. Det bör också noteras att denna åtgärd
riktar sig enbart till lagliga innehavare av vapeninnehavstillstånd. Den enda effekten av
en sådan lag är försättande av licensinnehavare, och framför allt deras familjer, i en
ojämlik ställning inför lagen.

Dessa problem kunde enkelt undvikas genom att utnyttja den expertis som finns inom
de olika organisationerna och förbunden inom sportskytte, jakt, frivilligt försvarsarbete
samt vapenhandel och vapensmeder. Detta gjordes då den nuvarande lagen från 1998
förbereddes, med gott resultat. Då den nuvarande propositionen förbereddes
ignorerades expertisen, och arbetet genomfördes helt och hållet av tjänstemän utan
kunskap och erfarenhet inom vapenteknologi eller skytteverksamhet. Det förberedande
arbetet har inte givits tid att undersöka alternativa lösningar. Detta trots att
myndigheterna själv klart fört fram att skärpt vapenlagstiftning inte kan påverka eller
hindra tragedier som skolskjutningar. Effekterna av regeringens proposition har också
undersökts väldigt bristfälligt.

Ägande av vapen regleras redan idag noggrannare i Finland än i de flesta länder inom
EU. För att de små tekniska ändringarna som EU:s direktiv om kontroll av förvärvande
och ägande av vapen (2008/51/EG) kräver skall blir en del av nationell lagstiftning ska
vapenlagen ändras under 2010. Finlands nuvarande vapenlag uppfyller dessutom redan
på ett exemplariskt sätt dessa direktiv.

Vi är även tvungna att med beklagan konstatera att Inrikesministeriets tjänstemän inte
känner till innehållet i regeringens proposition till ny vapenlag. I media har
representanter för ministeriet också sagt att det inte är meningen att luftvapen skall
försättas med licensplikt. Även branschorganisationerna i Finland uppfattar att detta
inte varit ministeriets mening, utan att detta är ett exempel på de misstag som skett på
grund av ett slarvigt förberett lagförslag. Detta ändrar inte på det faktum att
tillståndsplikt för bland annat luftvapen ingår i den nuvarande propositionens
formulering. Det är även värt att notera, att Inrikesministeriet inte tolkar lagen, utan att
de dåligt förberedda och vagt definierade formuleringarna kommer att belasta
domstolarna under de kommande åren.

Regeringens proposition till ny vapenlag (RP 106/2009) har förberetts hastigt och
innebär juridiska problem. De undertecknade föreningarna kräver att propositionens
påverkan på den allmänna ordningen och säkerheten utreds ordentligt, samtidigt som
alternativa lösningar undersöks och regeringens proposition omarbetas med dessa som
utgångspunkt.

Undertecknat av:
Vapenbranschens Näringsidkare ‐ www.aselaki.info/AAE/
Vapenhistoriska Förbundet r.f. ‐ www.asehistorianliitto.fi
Vapenhandlarnas förbund‐ www.asekauppiaat.fi
Vapensmedernas förening‐ www.seula.net/asesepat
Classic Old Western Society ‐ www.cows.fi
Försvarsutbildningsföreningen ‐ www.mpky.fi
Jägarnas Centralförbund ‐ www.riista.fi
NRA Nationella Gevärsföreningen r.f. ‐ www.nra.fi
Reservistidrottsförbundet ‐ www.resul.fi
Finska Skidskytteförbundet – www.biathlon.fi
Finska Sportskytteförbundet – www.ampumaurheiluliitto.fi
Finska Vapenhistoriska föreningen ‐ www.suomenasehistoriallinenseura.fi
Finlands Luftvapenskyttar ‐ www.sihry.fi
Finska Bågjaktsförbundet ‐ www.jousimetsastys.fi
Finska Jaktförbundet ‐ smy.sporttisaitti.com
Finlands Jägarförbund ‐ www.metsastajaliitto.fi
Finlands Reservofficersförbund ‐ www.rul.fi
Helsingfors Svenska Reservofficersklubb ‐ www.hsrk.fi
Vanda Reservister ‐ www.vantaanreservilaiset.fi

Vidare information fås av:
Caspar von Walzel – Helsingfors Svenska Reservofficersklubb r.f. Svenska & engelska
e‐post: caspar@hsrk.fi
Arto Pulkki – Reservistidrottsförbundet (RESUL) finska & engelska
e‐post: arto.pulkki@hrup.fi
Jukka Sassi ‐ Vapenhistoriska förbundet, finska & engelska
e‐post: puheenjohtaja@asehistorianliitto.fi
Sauli Härkönen ‐ Jägarnas centralorganisation (JCO), finska & engelska
e‐post: sauli.harkonen@riista.fi


*****************************************************

Is it feasible to limit civic and constitutional rights through poor references to public order
and safety?

 

ONLY A WORKING FIREARMS LAW CAN IMPROVE PUBLIC SAFETY
 

Finland as a nation has a long history of a multitude of hunting and shooting sports and
hobbies. Some of Finland’s greatest achievements in international sporting events have
been different shooting disciplines, e.g. Olympic Gold in Trap in 2008 and several
medals in both European and World Championships in 2009. Recreational shooting in
different forms are practiced by over 670 000 Finns, if air guns are counted over a 1
Million Finns, a nation of just 5 million.

The sport‐ and hunting organisations as well as the federations for dealers and
gunsmiths etc are actively working to maintain and improve the level of safety in
shooting sports. This work is done through education in safe handling and
marksmanship, but also through actively promoting safe attitudes and manners among
recreational and competing shooters. The civic organisations want to preserve this safe
and responsible hobby as a part of the living national culture, now and in the future.
This is also the aim of the active and constructive cooperation with the national
authorities that the organisations try to maintain. However, to maintain a possibility for
both the younger and more mature to practice recreational or competitive shooting in
the future, a well functioning and well defined firearms law is absolutely necessary.

The Finnish government has issued a proposal for a new weapons law (HE 109/2009,
no English translation available). This proposal does not support aforementioned goals.
The bill has some significant problem areas. It has been prepared at a very hastily pace
and without any expert input at all. According to the organisations signed below, the bill
also violates the pillars of Finnish democracy; the Finnish Constitution and the common
concept of justice.

Both local and international experience and studies show that restrictive legislation that
targets only law‐abiding license holders and practitioners do not have any positive
effect on public safety or criminal activity. It is also worth noting, that many of the
proposed restrictions in the new bill are already in use in most police districts, through
mandatory instructions from the Ministry of the Interior. These restrictions have not
had any demonstrated effect on public safety, and making them law will not change this.

The proposed new firearms law has many ambiguous definitions and statements.
Among others, the definition of what is to be considered a firearm is so vague, that all
air powered rifles and pistols would be considered a firearm, as would most paint‐ball
and airsoft weapons (both of which are commonly considered toys). Another
remarkable issue with the bill is the proposed right for Police to make so called checkvisits
in the homes of registered gun owners. This in effect is a warrant to search the
premises of licensed owners, without any suspicion of guilt of any crime. The
organisations below feel that this is a violation of the civic rights to personal integrity,
the sanctity of the home and personal honour of the legal license holders. It places them
as well as their families in an unjust and unequal position before the law.

All of the aforementioned problems could have been avoided, had the offices that
prepared the bill taken advantage of the expertise that exists in the different hunting,
shooting and professional associations and federations. Instead the work has been done
solely by public servants at the department of lottery and weapons administration,
without enough technical knowledge or knowledge of different hunting and sporting
disciplines, and completely ignoring the expertise and their statements. Furthermore
the preparatory work has not considered any alternative solutions, nor have the effects
of the proposed bill been investigated. Remarkably, even the public authorities have
stated that restrictive or punitive weapons laws are ineffective in preventing gun
related tragedies.

Finland has one of the most tightly controlled systems when it comes to owning and
procuring weapons in the European Union today. The EU directive on acquisition and
possession of weapons (2008/51/EG), and the technical definitions required by it, is to
be adopted by the member states and their national legislation during 2010. The
Finnish legislation already conforms to the directive in a exemplary way.

We also regrettably have to note that the Finnish Ministry of the Interior apparently
does not know the contents of the proposed bill. Representatives of the ministry have
stated to the media that the intention is not to make air powered weapons licensed
firearms. The organisations below also presume that this is not the intention, but it does
not change how the proposed bill is written, regardless of what officers of the different
departments state to the media. It is another example of the effects of an ill prepared
law that was done too quickly without the necessary competence. It is also worth
noting, that it is not the Ministry of the Interior who interprets the law, and therefore it
is likely that the courts will be burdened with cases related to the bill in the years to
come.

The Finnish governments proposition for a revised firearms law has been hastily
prepared, without the required knowledge and expertise, and includes many legislative
and judicially problematic points. We, the undersigned, therefore demand that the
Finnish government withdraws their proposition from the Parliament so that the effects
of the proposition on public order and safety can be properly investigated, and so that
alternative solutions can be suitably considered, and that a new proposition for
firearms law may be given based on the findings of these actions.

SIGNEES
Finnish Arms trade organisation – www.aselaki.info/AAE/
Finnish Weapons history foundation – www.asehistorianliitto.fi
Finnish Arms dealers foundation – www.asekauppiaat.fi
Finnish Gunsmiths organisation – www.seula.net/asesepat
Classic Old Western Society – www.cows.fi
National Defence Training Association – www.mpky.fi
Finnish National Hunting Foundation – www.riista.fi
Finnish National Rifle Association NRA – www.nra.fi
Reservist Sports Federation – www.resul.fi
Finnish Biathlon Foundation – www.biathlon.fi
Finnish Shooting Sport Federation – www.ampumaurheilu.fi
Finnish Weapons history society – www.suomenasehistoriallinenseura.fi
Finnish Air Gun Shooters – www.sihry.fi
Finnish Bow Hunters society – www.jousimetsastys.fi
Finnish Hunters society – smy.sporttisaitti.fi
Finnish Hunters Foundation – www.metsastajaliitto.fi
Finnish Reserve Officers Foundation – www.rul.fi
Helsinki Swedish Reserve Officers – www.hsrk.fi
Vantaa Reserve Association – www.vantaanreservilaiset.fi

Further information available from:
Caspar von Walzel – Helsinki Swedish Reserve Officers
e‐post: caspar@hsrk.fi 

Arto Pulkki – Reservist Sports Federation(RESUL)
e‐post: arto.pulkki@hrup.fi
Jukka Sassi ‐ Finnish Weapons history society
e‐post: puheenjohtaja@asehistorianliitto.fi
Sauli Härkönen ‐ Finnish National Hunting Foundation
e‐post: sauli.harkonen@riista.fi


*****************************************************

Ei kommentteja: