perjantai 4. marraskuuta 2011

Poliisihallituksen asehallintoyksikön lausuntopyyntö Pääesikunnan Henkilöstöosastolle, koskien mm. reserviläistoiminnan ampuma-aseita

Poliisihallituksen asehallintoyksikkö pyysi 29.9.2011 lausunnon mm. reserviläisten tarvitsemista aseista. Lausuntopyyntö osoitettiin puolustusvoimien pääesikunnan henkilöstöosastolle.

Erikoista on se ettei Reserviläisjärjestöiltä pyydetty lausuntoa. Myöskään ampuma-aselautakuntaa ei ole asiassa kuultu.

Pääesikunnan Henkilöstöosaston 20.10.2011 antamassa lausunnossa todetaan seuraavaa:
"Reserviläisjärjestöissä harjoitettava ampumaurheilu on usein luonteeltaan toiminnallista ja pyrkii valmentamaan ampujaa tilanteenmukaisten ampumavalmiuksien kehittämiseen. Tämän kaltainen ampumaurheilu tukee ampumataidon, taisteluteknisten valmiuksien ja aseenhallinnan ylläpitämistä. Tästä syystä Pääesikunnan Henkilöstöosasto katsoo toimintapa III- ja II- tyyppisten (itselataava kertatuli ja lippaallinen kertatuli) aseiden soveltuvan hyvin reserviläisammuntojen harjoittamiseen. Mainituissa ammunnoissa yleisimmin käytetyt asetyypit ovat itselataavia kiväärejä tai palvelus-pistoolin tyyppisiä käsiaseita.

Pääesikunnan Henkilöstöosaston näkemyksen mukaan reserviläisammuntaperusteella haettavien ostolupien lupaharkinta tulee perustua lupaviranomaisen tekemään arvioon luvanhakijan henkilökohtaisesta sopivuudesta ampuma-aseen hallussapitoon sekä arvioon lupahakemuksessa esitetyn aseen hyvästä soveltuvuudesta hakemuksen perusteluissa kuvattuun harrastustoimintaan, kuten ampuma-aselain 44- ja 45 §:issä edellytetään."

ja;
"Pääesikunnan Henkilöstöosasto pitää reserviläisten ampumaurheilua myönteisenä ja tuettavana asiana. Ampumaharrastusta on puolustus-voimissa tuettu myöntämällä reserviläisjärjestöille ja MPK:lle ampuma-ratavuoroja ja mahdollistamalla reserviläisten osallistuminen puolustusvoimien ampumakilpailuihin.

Reserviläisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita maanpuolustustahdon ja henkisen puolustuskyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tästä syystä Pääesikunnan Henkilöstöosasto suosittelee asiaa koskevien lausuntokierrosten ulottamisen myös keskeisimpään järjestökenttään avoimen ja vuorovaikutteisen keskustelun mahdollistamiseksi.

Ampumaurheilu tukee ampumataidon, taisteluteknisten valmiuksien ja aseenhallinnan ylläpitämistä. Tästä syystä Pääesikunnan Henkilöstö-osasto katsoo toimintapa III ja II -tyyppisten aseiden (palveluspistoo-lit/reserviläiskiväärit) soveltuvan hyvin reserviläisammuntojen harjoittamiseen."

Huomioitavaa on myös se että Pääesikunnan Henkilöstöosasto on 10.10.2011 antamassaan käskyssä(AH20574) todennut seuraavaa:
"Pääesikunnan Henkilöstöosasto pitää reservin ampumaurheilutoimintaan myönteisenä, puolustusvoimien koulutusjärjestelmää ja suorituskykyä palvelevana harrastuksena.
Osaston näkemyksen mukaan myös muulle ampumaurheilutoiminnalle myönnettävien ratavuorojen hinnoitteluperusteissa tulisi pysyä kotuullisuudessa siten että sopimuskäytännöillä ei ammunnan harrastamista tehdä mahdottomaksi.

Ampumatoimintaa harjoittavien seurojen osalta Pääesikunnan Henkilöstöosasto suosittelee harkittavkasi työsuoritusten (ratojen kunnostustalkoot/vast) käyttämistä ratavuorojen vastikkeina rahallisen korvauksen sijaan aikaisempien toimivien käytänteiden mukaisesti.
Tähän liittyen hallintoyksiköissä ei tule laatia sellaisia sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukemisesta annetun normiohjauksen kanssa.

Olemassa olevat reserviläisjärjestöjä mahdollisesti koskevat sopimukset tulee viipymättä purkaa ja muuttaa sellaisiksi, että reserviläsijärjestöjen ei-kaupallisen ampumaurheilutoiminnan tukeminen tapahtuu hallinnollisessa määräyksessä käsketyn periaatteen mukaisesti."

Lausunnot löytyvät aselaki.info:n lausunnot sivulta:

www.aselaki.info

29.9.2011, Poliisihallituksen asehallintoyksikön lausuntopyyntö
20.10.2011, Pääesikunnan Henkilöstöosaston lausunto
20.10.2011, Pääesikunnan Henkilöstöosaston lausunnon liite 1
20.10.2011, Pääesikunnan Henkilöstöosaston lausunnon liite 2
20.10.2011, Pääesikunnan Henkilöstöosaston lausunnon normiteksti, liite 1

10.10.2011, Asiaan liittyen myös Pääesikunnan Henkilöstöosaston antamassa käskyssä AH20574

Ei kommentteja: